Posts

Само неколку факти за предизвиците во ладниот синџир во прехрамбената и фармацевтската индустрија

Лошото следење на температурата во ладниот синџир води кон значителни загуби на производи и до зголемување на ризикот по здравјето на клиентите.

НЕКОЛКУ ФАКТИ ЗА ЛАДНИОТ СИНЏИР ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА

 • 30% до 50% од храната произведена во целиот свет завршува како отпад секоја година.
 • Околу 75% од целиот отпад од храна се јавува во фазата на производство и дистрибуција: во синџирот на снабдување.
 • Во САД годишно се јавуваат 48.000.000 заболувања поврзани со храна, што доведува до 128.000 престои во болница и повеќе од 3.000 смртни случаи годишно.
 • До 1,9 милиони смртни случаи годишно се должат на прашањата поврзани со безбедноста на храната во земјите во развој.
 • До 2000 година, две третини од сите болести предизвикани од храна се должат на чување и производство на несоодветни  температури.
 • Инфекциите се првенствено резултат на брзо растење на бактериите во процесите на транспорт во синџирот на снабдување
 • 20% од домашните и комерцијалните фрижидери работат на температура> 10 °C. Но прописите за храна бараат ладење на 5 °C или помалку за да се спречи болеста.

Ладен синџир

 

НЕКОЛКУ ФАКТИ ЗА ЛАДНИОТ СИНЏИР ВО ФАРМАЦЕВТСКАТА ИНДУСТРИЈА

 • До 2015 година, 8 од 10 глобални фармацевтски производи  бараат складирање и ракување во ладен синџир од 2 °C – 8 °C
 • Студијата на УНИЦЕФ во Индија откри дека 18% од вакцините се наоѓаат надвор од потребниот температурен опсег од 2 °C – 8 °C за време на дистрибуцијата.
 • Фармацевтска индустрија на светско ниво потроши 8,4 милијарди долари за логистиката на ладниот синџир во 2014 година.

ЕФЕКТИВНО СЛЕДЕЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА ВО ЛАДНИОТ СИНЏИР СПРЕЧУВА ГУБЕЊЕ НА ПАРИ, ГУБЕЊЕ НА РЕПУТАЦИЈАТА НА КОМПАНИЈАТА И ГУБЕЊЕ НА ЧОВЕЧКИ ЖИВОТИ!!

АМБИОН – Систем за мониторинг на температура

АМБИОН преставува систем за мониторинг на температура кој ги задоволува сите барња на индустријата за производство на храна и фармацевтската индустрија. Температурата се мониторира континуирано со дигитални сензори (сонди) кои се одликуваат со адекватна прецизност кој овозможува зголемена безбедност во процесот на обработка и чување на храната.

АМБИОН овозможува аларми при надминување на поставените критични вредности на температурата. Алармите може да бидат звучни, визуелни, преку СМС и преку електронска пошта. Ова Ви овозможува навремено преземање на корективни акции со кои навремено ќе ја отстраните причината за надминување на поставените критични вредности.

АМБИОН системот сите потребни извештаи за HACCP ги пополнува автоматски врз основа на однапред зададени параметри од корисникот (Пример: период на запишување на температурата). Како додадена вредност постојат уште голем број на аналитички и графички извештаи кои овозможуваат преглед на условите во кои е процесирана и чувана храната, анализа на вредностите и преземање на соодветни мерки за да се подобрат безбедносните услови за чување и обработка на храната.

Дополнително со АМБИОН ТЕРМОГРАФ кој преставува уред за континуирано мерење на температура во Вашите транспортни возила Вие имате континуиран увид во измерените вредности на температура при транспортот на производите.  Системот ги запишува и чува измерените вредности и овозможува печатење на листа на измерените вредности при транспорто и моменталната вредност на температура.

Време е за акција СЕГА!!!

Побарајте не! Тимот кој е одговорен за АМБИОН – Системот за мониторинг на температура и релативна влажност Ви стои на располагање за презентација на решението и да Ви помогне во неговата имплементација.

Соодветен мониторинг на температурата при складирање на лекови

За многу медицински производи складирањето и нивниот транспорт на соодветни температури е значаен фактор во зачувувањето на соодветен квалитет на медицинските производи за време на нивната дистрибуција.

На самите етикети на медицинските производи може да се најдат препорачани различни услови за температурата на складирање на производот:

 • Да не се чува на температура над 25°C
 • Да се чува во фрижидер (2°C – 8°C)
 • Да се чува во замрзнувач (тука има најразличен опсег на температури од 0°C to -20°C или дури и под -20°C
 • Да не се замрзнува и слично.

Препораките за температурата на складирање се за да се обезбеди оптимален квалитет на производот во целиот процес на складирање и продажба. Мониторингот на температурата во просториите за складирање со користење на специјални решенија за мониторинг на температурата е неопходно за да се обезбеди сигурноста дека производите се соодветно чувани.

Голем број на медицински производи бараат складирање во контролирани услови на температура помеѓу 2ºC и 8ºC. Некои од овие производи, на пример вакцините или инсулинот мора да бидат заштитени и од повисоки но и од пониски температури надвор од овој опсег. Дури и многу краток период на температура под 0°C може неповратно да придонесе во губење на нивните својства и нивната ефикасност.

Чување на лекови

Условите за чување може драстично да варираат во различни периоди на годината. Студијата за валидација на системот за складирање на медицинските производи треба да обезбеди сигурност дека се тестирани сите можни услови за да се обезбеди квалитетно складирање на медицинските производи.

Кога се одредува системот за мониторирање на температурата во просториите за складирање на медицинските производи треба да се земат во предвид многу фактори. Посебно треба да е внимава на следниве фактори:

 • Типот на опремата за мониторирање на температурата треба да одговара соодветно на ризикот од температурни промени на производот кој сер складира
 • Сензорите за мерење во системот за мониторинг треба да бидат независни од сензорите на системот за контрола на ладењето или греењето.
 • Сензорите/сондите треба да бидат поставени на позиции со најрепрезентативни температурни вредности кои се одредуваат со студија за температурно мапирање на просторијата за складирање.
 • Системот за мониторинг треба да се валидира во моментот на неговото поставување а да се калибрира и проверува неговата комплетна функционалност најмалку еднаш годишно.
 • Системот за мониторинг на температурата мора да содржи во себе и систем за алармирање во случај на нарушување на предвидените температурни услови за складирање на медицинските производи.

Ова се само дел од барањата на ЕУ регулативите за Добра Дистрибутивна Практика на медицински производи кои имаат за цел да обезбедат соодветни услови за да корисниците добијат секогаш квалитетни медицински производи.

AMBION – Систем за мониторинг на температура и релативна влажност е македонски производ кој Ви овозможува на квалитетен и безбеден начин за мониторинг на температурата и релативната влажност во просториите за складирање на медицински производи. AMBION преставува Самостоен уред за прецизно и навремено мерење на температурата на повеќе мерни точки, со големи можности за подесување според Вашите потреби. Овој систем во себе содржи можност за алармирање за надминати критични вредности преку СМС или електронска пошта.

Ако сакате да дознаете повеќе за можностите на AMBION, слободно контактирајте не и закажете презентација на која детално ќе слушнете за можностите на нашето решение за мониторинг на температура и релативна влажност.

AMBION

Ул. “Васил Ѓоргов” бр. 34/1-3, 1000 Скопје
02/2401-204, 2401-205 и 2402-274
mail to: info@ambionsystem.com