Posts

ИСО 22000 – Систем за управување со безбедност на храна

ИСО 22000 е  систем за управување со безбедност на храната. ИСО 22000 системот е така дизајниран за да обезбеди на компаниите во прехранбената индустрија  ИСО-базиран систем за сертификација за управување со безбедноста на храната, кој е признаен од страна на Иницијативата за глобална безбедност на храната (GFSI). Признавањето од страна на GFSI обезбедува признавање и прифаќање од страна на производителите на храна и трговците на мало во целиот свет.

ИСО 22000 како систем за управување со безбедност на храна во себе вклучува анализа за опасности и критични контролни точки (HACCP). Но, исто така вклучува и други управувачки процеси кои допринесуваат за безбедноста на храната. Поедноставно кажано  HACCP е дел од ISO 22000.

Системот за управување со безбедност на храна се интегрира едноставно со другите системи за управување, како што се ISO 9001 и ISO 14001. ИСО 22000  стандардот бара адекватната контрола во постапките на подготовка, производство и испораката на храната. Овие контроли се суштински по безбедноста на храната со цел да се елиминираат или намалат опасностите на прифатливо ниво. Постојат различни барања во зависност од вашата индустрија:

 • ISO / TS 22002-1: Преработка на храна
 • ISO / TS 22002-3: Земјоделство
 • ISO / TS 22002-4 Производство и пакување на храната

Предности за компанијата која поседува ИСО 22000

 

Управување со ризици

Прво и основно, воведувањето на ИСО 22000 системот ќе и обезбеди на вашата компанија  ефикасно управување на ризиците по безбедноста на храната со создавање на средина способна за производство на безбеден производ и систем за управување  кои континуирано овозможува управување, следење, потврдување и подобрување на системот на функционирање на компанијата.

Задржување  на постојните клиенти

Статистичките податоци покажуваат дека 1 од 4 сертифицирани компании бараат нивните добавувачи исто така да имаат сертификација. Шансите се огромни  дека ако се уште не ви побарале сертификација дека ќе биде побарана од Вас во блиска иднина. Вашата сертификација може да ви помогне да останете конкурентни и квалификувани за да продолжите да соработувате со вашите актуелни клиенти, како и да добиете пристап до нови можни клиенти.

 

Зголемен пазарен потенцијал

Големи трговците на мало и мултинационални производители или преработувачи, исто така бараат потврда за сертификација од своите добавувачи. Имајќи ИСО 22000 сертификација значи дека ќе се квалификувате за снабдување на овие компании со што си овозможувате отворање на нов голем пазар за вашите производи.

Подгответе се за идните законски промени

Земји низ целиот свет континуирано прават промени на прописите за безбедност на храна, вклучувајќи ги и  модернизација на  законите за безбедност на храната. ИСО 22000 ја подготвува вашата организација да се исполнат многу или повеќето од барањата  кои ги носат новите промени.

ИСО 22000 Мониторинг на температура и релативна влага

Мониторинг на температура

Во управувањето со системот на безбедноста на храната одредени процеси се идентификувани како критични и за нив е потребна континуирано следење и контрола. Што ќе се случува и што ќе се следи зависи од критични граници кои ќе се воспостават.  Еден од параметрите за кој е неопходно постојано следење е и температурата во повеќе чекори од производствениот процес во компанијата.

Утврдување на системот за следење на температура е важен фактор во развојот на системот за менаџирање на безбедноста на храната. Ако сте избрале опрема за следење на една специфична критична контролна точка, треба да се обезбедите дека таа е точна и рутински калибрирана за да осигурате дека ќе бидат исполнети критичните граници. 

При одлучувањето колку често ќе вршите мониторинг, треба да се осигура дека интервалот на мониторингот ќе биде соодветен за да се обезбеди контрола на опасностите. Вашата постапката за мониторинг треба да биде едноставна и лесно следлива.

АМБИОН – Систем за мониторинг на температура

АМБИОН преставува систем за мониторинг на температура кој ги задоволува сите претходно спомнати барања. Температурата се мониторира континуирано со дигитални сензори (сонди) кои се одликуваат со адекватна прецизност кој овозможува зголемена безбедност во процесот на обработка и чување на храната.

АМБИОН овозможува аларми при надминување на поставените критични вредности на температурата. Алармите може да бидат звучни, визуелни, преку СМС и преку електронска пошта. Ова Ви овозможува навремено преземање на корективни акции со кои навремено ќе ја отстраните причината за надминување на поставените критични вредности.

АМБИОН системот сите потребни извештаи за HACCP ги пополнува автоматски врз основа на однапред зададени параметри од корисникот (Пример: период на запишување на температурата). Како додадена вредност постојат уште голем број на аналитички и графички извештаи кои овозможуваат преглед на условите во кои е процесирана и чувана храната, анализа на вредностите и преземање на соодветни мерки за да се подобрат безбедносните услови за чување и обработка на храната.

Заинтересирани сте за нашата понуда, контактирајте не и договорете презентација на нашето решение.

 

АМБИОН – Систем за следење во производството на храна

Безбедноста на храната на прво место

Компаниите за  производство на храна имаат одговорност да обезбедат услови за производство што ќе овозможат производите што се нудат на корисниците да бидат безбедни и со  висок квалитет. Ова вклучува, но не е ограничено на потврда дека нема загадувања, како што се листерија или e-coli. Во последниве години Агенциите за бебедност на храна го сменија нивниот фокус, да се спречи контаминацијата на храната, а не да  се реагира на загадувањето, се со цел компаниите да бидат сигурни дека храната доставени до крајните корисници ги исполнува стандардите за безбедност.

За управување со документацијата, процедурите за мониторинг, критичните лимити на контролните точки за следење, и воспоставување на корективни мерки е потребно време и енергија. Воведување на АМБИОН – автоматски систем за континуирано следење ви ослободува повеќе време за да се фокусирате на квалитетот и безбедноста на храната. Со АМБИОН добивате партнер кој го олеснува процесот на следење од почеток до крај, АМБИОН е систем за следење кој го извршува комплетниот процес наместо Вас.

АМБИОН - Систем за следење на температура и релативна влажност

Партнерство за квалитет – АМБИОН  – Систем за следење на температура и релативна влажност

Моментално. Флексибилно. Комплетно

За да овозможи квалитетно производство на храна, АМБИОН обезбедува систем за 24/7 континуирано следење на температурата и релативната влажност. Овој систем овозможува моментално предупредување преку e-mail, СМС порака, звучни или визуелни аларми. Ова значи дека членовите на Вашиот тим добиваат известување во истиот момент кога се надминуваат однапред зададените критични врдности. Ова им дава време правилно да се справат со ситуацијата, и да реагираат на начин кој не дозвлоува нарушување на квалитетот на производите. Нема повеќе рачни проверки на температурите. АМБИОН за Вас континуирано ќе ги следи овие информации  и ќе ве предупреди во реално време преку софтвер кој се наоѓа на вашиот компјутерски систем.

Без разлика дали имате неколку фрижидери или стотици ладилници Вашата компанија има потреба од следење. Не постојат два идентични објекти, и прилагодување е клучот за да вашиот систем за следење функционира согласно со Вашите потреби. АМБИОН овозможува поставување на различни критични вредности за алармите на ниво на оддели, поединечен фрижидер, одреден период, итн.

АМБИОН системот за следење е флексибилен и прилагодлив. Ова значи дека може да се следи било која локација, од ладилници, до печки, од било големина. Од еден мал, објект, до комплексни објекти со повеќе локации. АМБИОН е систем за следење кој може да се прилагоди и да се надградува како што расте компанијата и се зголемуваат Вашите потреби за следење. АМБИОН има неограничен капацитет, што овозможува  многу едноставо да се прилагоди на различни индустрии со различни капацитети.

АМБИОН е систем за следење на температура и релативна влажност кој постојано ги следи Вашите објекти. Со АМБИОН стравот од загуба на производи и намалување на нивниот квалитет станува минато.

За повеќе информации или презентација на АМБИОН систем за следење на температура и релативна влажност нашиот Тим Ви стои на располагање.

АМБИОН – решение за сите Ваши дилеми за избор на соодветен Систем за мониторинг на температура и релативна влага

Под систем за мониторинг се подразбира  автоматизиран систем кој постојано врши евиденција и документирање, на еден или повеќе амбиентални параметри (како што се температурата и релативната влажност) на една или повеќе мерни точки. Системот  за мониторинг се користи за следење и евиденција на условите во различни оддели за складирање а истовремено ја минимизира потребата за рачно мерење и евидентирање на измерените вредности на потребните параметри.

Минимални стандарди кои треба да ги исполнува Систем за мониторирање на температура и релативна влага

Систем за мониторинг на температура

Сензорите за мониторирање на температура треба да бидат инсталирани во сите простории со контролирана температура, комори за ладење, комори за замрзнување, фрижидери и замрзнувачи.  Дигиталните сензори (сонди) треба да бидат со прецизност на мерење до ± 0.5°C.  Сензорите треба да бидат поставени на позиции каде се очекуваат најголеми промени на температурата во просторот за складирање но во исто време треба да се позиционираат на места каде минливи настани (како на пример отворање на врата) имаат минимален ефект.

Систем за мониторинг на релативна влага

Системите за мониторинг на релативна влага треба да се користат во простории со контролирана температура каде се складираат производи кои бараат атмосфера со контролирана релативна влага. Сензорите за релативна влага треба да имаат прецизност до ± 5% RH и да се лоцираат на позиции каде се очекуваат нај непосакувани вредности на релативната влажност  но во исто време да се постават на позиции каде ќе бидат минимални ефектите од минливи настани како што е на пример отворање на врата.

AMBION

Систем за алармирање

Системите за мониторинг на температура и релативна влага треба да вклучуваат систем за алармирање со можност за поставување на највисоки и/или најниски критични вредности на овие параметри. Системот треба да овозможува визуелен аларм и звучен аларм. Во исто време Системот за алармирање треба да овозможува алармирање по СМС пораки и алармирање по електронска пошта до надлежниот персонал во компанијата.

Автоматизирано и континуирано мониторирање

Системот за мониторирање е најдобро да биде автоматизиран и да обезбедува континуирано следење на потребните параметри. Инсталирање на систем за мониторирање во реално време е огромна придобивка за компаниите во споредба со рачното мерење кое зависи од човечки фактор.

Ваков систем е потребен и поради тоа што има потреба од прецизно и континуирано запишување на податоците за нивна подоцнежна анализа.

Автоматскиот систем за мониторирање овозможува голем број на различни аналитички и графички извештаи кој се лесно достапни од повеќе различни уреди (Телефон, компјутер, таблет, …). Системот треба да овозможи генерирање на извештаи филтрирани по  временски периоди, за едно или повеќе мерни места или извештаи генерирани по повеќе различни критериуми. Овие извештаи овозможуваат анализа на измерените вредности за подолги периоди што овозможува анализа на трендовите на измерените вредности во одреден период а во исто време овозможува да се спроведе анализа на можни ризици врз основа на измерените вредности.

АМБИОН – решение за сите Ваши дилеми за избор на соодветен Систем за мониторинг на температура и релативна влажност

АМБИОН – Системот за мониторинг на температура и релативна влажност преставува Вашиот логичен избор откако ги прочитавте минималните стандарди кои треба да ги поседува еден ваков систем за мониторинг.

АМБИОН – Не само што ги исполнува сите овие минимални стандарди туку во исто време Ви додава и дополнителна вредност во автоматско пополнување на обрасците кои се предвидени со HACCP системот а во исто време тимот кои стои зад ова решение Ви стои на располагање во изработка на сите дополнителни извештаи кои ќе Ви се појават во текот на Вашето работење.

Можноста за мониторинг и на други амбиентални параметри, автоматски бекап, интегрирање со Вашиот ЕРП систем, професионална и брза поддршка од тимот на производителот, се само дел од дополнителните вредности кои ова решение го прават најповолно и најмоќно решение во Македонија споредено со сите странски конкурентски решенија.

За сите дополнителни информации нашиот тим Ви стои на располагање, повикајте нѐ и ќе Ви извршиме детална презентација на АМБИОН.

Чување на овошје во ладилници

Чувањето на овошјето има за цел да го сведе на минимум животниот процес на плодовите и со тоа да ја продолжи нивната трајност. Зимските сорти јаболка и круши чувани во плодочувалишта постепено дозреваат и при тоа го добиваат карактеристичниот вкус.

Складирајќи го овошјето во плодочувалиштата, пазарот се растоварува од одделните овошни видови во сезоната на нивното зреење и се обезбедува рамномерна распределба, подолготрајна потрошувачка и поуедначена цена на плодовите.

Трајноста на чуваните плодови е зависна од повеќе фактори, пред се од интензитетот на процесите кои се одвиваат во плодовите – (транспирација, дишење, физиолошки особини на плодот, степенот на зрелоста при берењето и др.).

apple

Услови за чување на плодовите

За успешно и подолгорајно чување на плодовите во свежа состојба, неопходно е да се исполнат одредени услови и тоа:

– плодовите да бидат здрави, без механички повреди;
– без последици од напад од штетници и болести;
– да се собрани навреме и во што покус рок;
– да се со средна големина и
– да припаѓаат на иста сорта

Условите кои ги смалуваат физиолошките процеси на плодовите и помагаат за одржување на нивниот квалитет со максимална должина на траење (чување) се сметаат за оптимални.

Интензитетот на биохемиските процеси на чуваните плодови главно зависи од температурата и релативната влажност на воздухот во плодочувалиштето. Квалитетот на чуваните плодови значи ќе биде зависен од споменатите фактори и сортните особини. Во исти услови на чување разните сорти нееднакво се однесуваат. Поради тоа постојат и различни плодочувалишта во кои се обезбедуваат оптимални услови за чување на одредената сорта Постојат обични плодочувалишта во кои не се вградени уреди за регулирање на топлотниот и влажниот режим во просторијата. Во нив можат да се чуваат некои зимски сорти јаболка и круши и подолго време (3-5) месеци, а притоа да не се изгуби од квалитетот на чуваното овошје. Денес постојат плодочувалишта – ладилници во кои има контролирана атмосфера. Сортите од оделните овошни видови кои имаат поголеми барања во поглед на условите за чување можат во вакви услови долго време да бидат чувани а при тоа да не изгубат од својот квалитет.

Во ваквите плодочувалишта – ладилници се внесуваат само здрави и чисти плодови класирани, со што се врши и рационално користење на коморите и енергијата за ладење на просторијата и плодовите.

Регулирањето на температурата се врши зависно од принципот на кој работат компресорите. Ладилниците можат да бидат со различни капацитети зависно од потребите. Тие се обично составени од повеќе комори каде се чува овошјето, машинско оделение со уреди за класирање и пакување. Зимските сорти јаболка и круши се чуваат при температура од еден до три степени и 85 – 90% влажност на воздухот. При повеќемесечно чување на плодовите во контролирани услови, загубите во тежина – кало од транспирација не се повеќе од 2-4% наспрема 15-20% загуба од плодовите од истите сорти, чувани во обични плодочувалишта.

Со имплементација на АМБИОН – решение за мониторинг на температура и релативна влажност во Вашите ладилници овозможувате комплетен мониторинг на движењето на температурата и релативната влажност, можност за анализа на измерените вредности во одреден период на одредена мерна точка или на повеќе мерни точки и можност за алармирање во случај на надминување на дефинираните критични вредности на некоја од мерните точки. Алармирањето може да биде преку СМС, електронска пошта или звучен аларм.

Со сите овие предности кои ги нуди АМБИОН ќе овозможите поквалитетно и подолготрајно чување на овошјето во Вашите ладилнци.

Соодветен мониторинг на температурата при складирање на лекови

За многу медицински производи складирањето и нивниот транспорт на соодветни температури е значаен фактор во зачувувањето на соодветен квалитет на медицинските производи за време на нивната дистрибуција.

На самите етикети на медицинските производи може да се најдат препорачани различни услови за температурата на складирање на производот:

 • Да не се чува на температура над 25°C
 • Да се чува во фрижидер (2°C – 8°C)
 • Да се чува во замрзнувач (тука има најразличен опсег на температури од 0°C to -20°C или дури и под -20°C
 • Да не се замрзнува и слично.

Препораките за температурата на складирање се за да се обезбеди оптимален квалитет на производот во целиот процес на складирање и продажба. Мониторингот на температурата во просториите за складирање со користење на специјални решенија за мониторинг на температурата е неопходно за да се обезбеди сигурноста дека производите се соодветно чувани.

Голем број на медицински производи бараат складирање во контролирани услови на температура помеѓу 2ºC и 8ºC. Некои од овие производи, на пример вакцините или инсулинот мора да бидат заштитени и од повисоки но и од пониски температури надвор од овој опсег. Дури и многу краток период на температура под 0°C може неповратно да придонесе во губење на нивните својства и нивната ефикасност.

Чување на лекови

Условите за чување може драстично да варираат во различни периоди на годината. Студијата за валидација на системот за складирање на медицинските производи треба да обезбеди сигурност дека се тестирани сите можни услови за да се обезбеди квалитетно складирање на медицинските производи.

Кога се одредува системот за мониторирање на температурата во просториите за складирање на медицинските производи треба да се земат во предвид многу фактори. Посебно треба да е внимава на следниве фактори:

 • Типот на опремата за мониторирање на температурата треба да одговара соодветно на ризикот од температурни промени на производот кој сер складира
 • Сензорите за мерење во системот за мониторинг треба да бидат независни од сензорите на системот за контрола на ладењето или греењето.
 • Сензорите/сондите треба да бидат поставени на позиции со најрепрезентативни температурни вредности кои се одредуваат со студија за температурно мапирање на просторијата за складирање.
 • Системот за мониторинг треба да се валидира во моментот на неговото поставување а да се калибрира и проверува неговата комплетна функционалност најмалку еднаш годишно.
 • Системот за мониторинг на температурата мора да содржи во себе и систем за алармирање во случај на нарушување на предвидените температурни услови за складирање на медицинските производи.

Ова се само дел од барањата на ЕУ регулативите за Добра Дистрибутивна Практика на медицински производи кои имаат за цел да обезбедат соодветни услови за да корисниците добијат секогаш квалитетни медицински производи.

AMBION – Систем за мониторинг на температура и релативна влажност е македонски производ кој Ви овозможува на квалитетен и безбеден начин за мониторинг на температурата и релативната влажност во просториите за складирање на медицински производи. AMBION преставува Самостоен уред за прецизно и навремено мерење на температурата на повеќе мерни точки, со големи можности за подесување според Вашите потреби. Овој систем во себе содржи можност за алармирање за надминати критични вредности преку СМС или електронска пошта.

Ако сакате да дознаете повеќе за можностите на AMBION, слободно контактирајте не и закажете презентација на која детално ќе слушнете за можностите на нашето решение за мониторинг на температура и релативна влажност.

AMBION

Ул. “Васил Ѓоргов” бр. 34/1-3, 1000 Скопје
02/2401-204, 2401-205 и 2402-274
mail to: info@ambionsystem.com

 

Чување и одржување на зеленчукот во свежа состојба

Целта на чувањето на зеленчукот и овошјето е тоа да се користи или консумира во свежа состојба во што подолг временски период. Подолгото зачувување во свежа состојба на овошјето и зеленчукот овозможува поголема конкурентност на пазарот во текот на целата година и го намалува сезонскиот карактер на производство и продажба. Затоа е многу важно да се намалат загубите уште во текот на бербата, правилно да се пакува зеленчукот и да се складира во најоптимални услови, така што во текот на чувањето промените врз самиот плод да се сведени на минимум, а со тоа ќе се остварат поголеми добивки.

КОМПИР – Оптималната температура за чување на компирот за меркантилна употреба е околу 10°C, а за семенска употреба е 2-4°C и влажност околу 90%. Овие услови се постигнуваат во разладни комори во кои температурата варира во зависност од тоа кој производ се чува: ако е луковичест зеленчук, потребна е температура од 0°C, за лиснат зеленчук, зелка, коренест зеленчук 8-10°C, за пиперка, домат, модар патлиџан 10-15°C, исто како и за краставица, лубеница. Зеленчукот главно е сместен на палети, а помеѓу нив се остава простор за слободна циркулација на ладниот воздух.

Зеленчук

ЦВЕКЛОТО – се одгледува најмногу во источна и централна Европа. Се дели на сорти: рани – до 100 дена, средностасани – од 100 до 130 дена и доцни – над 130 дена. За да се одржи во свежа состојба, се чува на многу ниска температура (0-5°C) и висока релативна влажност (90-95%). Значи, најповолни се условите кога температурата е 0°C, а влажноста на воздухот 95-100%. Се чува 3-5 месеци, но може и 6-8 месеци ако условите во складиштето се оптимални.

МОРКОВ –  Морковот може да се чува во ладилници при висока релативна влажност од 96 до 100% на температура 0-1°C во текот на 4-5 месеци. Млад и недоволно зрел морков може да се чува 4-6 недели на температура од 0°C, ако претходно е извршено предладење. Морков во везаници со листови се чува три недели на 0°C или во текот на 10 дена на температура од 5°C.

Една од обврските при имплементација на HACCP е и постоење на систем за следење на температурата. Обврска за следење на температурата постои секаде во просториите каде се пакува, преработува или складира зеленчукот осетлив на температура.

AMBION Ви овозможува автоматско пополнување на Дневник на температура за HACCP. AMBION ослободува најмалку еден Ваш вработен од обврската од мануелно пополнување на Дневникот на температура а во исто време не дозволува грешки настанати поради човечки фактор при мануелно читање на температурата.

За сите информации нашиот тим Ви стои на располагање:  Контакт информации.