Уште еден силен аргумент за Вашата правилна одлука

КАДЕ се наоѓа AMBION на домашниот пазар?

Во следнава табела погледнете само дел од предностите на AMBION, во однос на другите домашни и странски решенија за мониторинг на температура и релативна влажност кои егзистираат на пазарот.

Карактеристики

Домашно решение

Странско Решение

Мониторинг на температура и релативна влажност од повеќе мерни точки во реално време

Софтверска анализа на измерените вредности во одреден период за одреден сензор (сонда)

Генерирање на аналитички и графички извештаи за измерени вредности на одредена мерна точка во одредени периоди

×

Автоматско пополнување на Дневник за измерени температури за HACCP

×

×

Алармирање по пат на СМС и електронска порака (e-mail) при надминување на предефинирани критични вредности

×

×

Самостоен контролер за евиденција на температури и релативна влажност со сопствена меморија и часовник

SD Мемориска картичка во контролерот за складирање на податоците за измерените вредности

×

Можност за мерење на дополнителни амбиентални вредности
(влага, прашина, …)

×

×

Можност за доработки на софтверот по барање на корисниците

×

×

Професионална и брза поддршка директно од тимот на производителот

×

×

Висока Цена

×