Следење на температурата во индустријата – критична операција за квалитетен производ

Следење на температурата е критична операција за многу повеќе индустрии отколку што претпоставувате. Постојат и многу законски регулативи или регулативи поврзани со имплементација на одредени индустриски стандарди, кои имаат потреба за следење на температурата и релативна влажност, исто така, има потреба од доказ (записи) дека сите релевантни барања за следење на температура се исполнети. Податоците за температурата што се собираат мора да бидат анализирани и презентирани во извештаите до соодветните институции и, исто така, се чуваат во досие за измерените температури по објекти за повеќе години.

АМБИОН преставува примарна алатка за следење на  температура во голем број на индустрии. Производите или средините во  кои треба да се следи температурата, обично се врзани со безбедноста на потрошувачите на еден или друг начин. Без разлика дали тоа е  храна или вакцини, недостатокот од мониторинг на температурата при нивното складирање или манипулација може да биде апсолутно опасно за крајниот потрошувач.

следење на температурата

Храна

Во месната индустрија се наложува следење на нивото на температурата постојано во текот на сите процеси на негова обработка, ладење, складирање и испорака. Во зависност од типот на производот, температурата се следи, се додека производот не е во рацете на потрошувачот.

Процеси како што се конзервирање, или термичка обработка, се чувствителни на температура и се едни од најчестите процеси поврзани со голем број на прехранбени производи. Овој метод гарантира дека производите се изложени на температури кои соодветно ги елиминираат бактериите и со тоа се гарантира производство на  безбеден производ.

За пастеризација АМБИОН обезбедува следење и евиденција на температурата во текот на целиот процес.

Производителите на јајца исто така имаат строги упатства за следење на  температурата и  релативната влажност.

 Болници и фармацевтска индустрија

Медицинската индустрија има долга листа на активности кои се чувствителни на температура. Температурата игра клучна улога во стерилизација и чистота, што е врвен приоритет за оваа индустрија.

Стерилизација на медицински инструменти, и се друго што доаѓа во контакт со пациентот е задолжителна операција. АМБИОН се користи за да се потврди дека стерилизација е успешна и дека опремата што се користи е стерилизирана правилно.

Следење на температурата  за складирање на вакцините е уште едно поле на интерес за овие индустрии на кое мора строго да се придржуваат за да се обезбеди јавна безбедност и за да можат да  ги исполнуваат стандардите кои ги предвидуваат законите. Исто така, постојат многу  други производи,  медицински или фармацевтски  за чие складирање треба континуирано следење на температурата.

следење на температурата

Како што можете да видите, постојат многу различни операции во различни индустрии каде мора да се користи систем  за следење на температурата со многу различни потреби за секоја од нив. Изборот на АМБИОН е вистинскиот чекор, затоа што АМБИОН со својата прилагодливост лесно може да се имплементира во секоја од овие индустрии и да одговори на сите предизвици за мониторинг на температура и релативна влажност.

Тимот на АМБИОН Ви стои на располагање во имплементација на соодветно решение за мониторинг на температура и релативна влажност.